Varainhallinta Tresor Oy

Yksilöllisyyttä ja Pitkäjänteisyyttä

Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnassamme lähtökohtana on saada asiakkaan sijoituksille mahdollisimman hyvä tuotto valitulla riskitasolla. Tutustu tarkemmin sijoitustoimintaamme.

 

Sijoitusprosessi

Aktiivinen salkunhoito perustuu ennusteisiin ja markkinanäkemyksiin. Sijoitussalkkujen instrumentti-, toimiala-, yhtiö- tai maturiteettikohtaiset poikkeamat vertailuindeksistä edustavat näkemyksiämme yli- tai alihinnoittelusta. Sijoitussalkun rakentamisessa ennusteiden pohjalta on ns. top-down -prosessi.

Yhtiökohtaista mikroanalyysiä emme tuota, vaan jalostamme useista lähteistä yhteistyökumppaneiltamme saataavaa analyysiä.

Allokaatio

Sijoitusallokaatiolla tarkoitetaan eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritettyä suhteellista osuutta sijoitussalkussa. Jopa 90% salkun pitkän aikavälin tuotosta määräytyy allokaation perusteella. Sijoitusten ajoituksella ja yksittäisten arvopapereiden valinnalla on vain noin 10 %:n vaikutus tulevaisuuden tuottoihin.

Seuraamme salkun kehitystä aktiivisesti, jotta allokaation pohjana olevien odotusten ja ennusteiden muutoksiin voidaan reagoida ajoissa. Kohdistamalla sijoitukset useaan yksittäiseen arvopaperiin saman arvopaperilajin sisällä eli hajauttamalla voidaan suojautua sijoittamisen riskeiltä. Sijoitusten hajauttamisen periaate perustuu klassiseen portfolioteoriaan, mikä on periaatteiltaan laajalti hyväksytty ja luo pohjan nykyiselle rahoitusteorialle. Harry Markowitz sai tämän teorian kehittämisestä ja sen soveltamisesta sijoitusmarkkinoille taloustieteen Nobelin palkinnon.

Odotukset kunkin yksittäisen sijoituskohteen tuotosta, riskistä ja niiden keskinäisistä korrelaatioista ovatkin lähtökohtana sijoitusstrategian ja allokaation muokkaamisessa.

Tuoton ja riskin suhde

Sijoitustoiminnassamme lähtökohtana on saada asiakkaan sijoituksille mahdollisimman hyvä tuotto valitulla riskitasolla. Tämän saavuttamiseksi pyrimme rakentamaan salkun tuoton ja riskin välisen suhteen mahdollisimman tehokkaaksi.

Yksittäisen arvopaperin oston tai myynnin taustalla on aina arviomme kyseisen arvopaperin vaikutuksesta salkun tuottoon ja riskiin. Tehokkaalla salkulla tarkoitetaan salkkua, jonka tuotto-odotus on korkein annetulla riskillä, tai vaihtoehtoisesti riski on alhaisin odotetulla tuottotasolla.

Riskinhallinta

Kaikki tekemämme sijoitukset pohjautuvat aina kirjallisessa varainhoitosopimuksessa määriteltyihin sijoitusperiaatteisiin. Teemme yhteistyötä luotettavien ja arvostettujen arvopaperivälittäjien kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Asiakasvarat sijoitamme koti- ja ulkomaisiin arvopapereihin sopimuksen asettamissa rajoissa.

Tehokkaalla riskienhallinnalla pyrimme pienentämään salkkujen kokonaisriskiä ja parantamaan tuottoa markkinoiden keskimääräiseen tuottoon nähden. Riski merkitsee tässä yhteydessä sijoitusten markkinatuottojen heilahtelua eli volatiliteettia. Konkurssi- ja luottotappioriskit rajaamme sijoittamalla asiakkaiden varoja julkisesti noteerattuihin ja hyvän luottoriskiluokituksen omaaviin papereihin.

Sijoitamme asiakkaidemme varat ensisijaisesti likvideihin sijoituskohteisiin. Varat ovat tällöin nopeasti ja mahdollisimman alhaisin kustannuksin muutettavissa käteiseksi tai sijoitettavissa muihin sijoituskohteisiin.

Markkinoiden analysointi

Markkinoiden aktiivisella seuraamisella, huolellisella analysoimisella ja pitkän kokemuksen tuomalla päätöksentekotaidolla pystymme reagoimaan tarvittaessa nopeasti ja edesauttamaan näin asiakassalkkujemme hyvinvointia.

Aktiivinen kaupankäynti tuo mukanaan väistämättä korkeat kaupankäyntikustannukset. Tämän vuoksi pyrimme saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen huolellisesti harkituilla sijoituspäätöksillä, turhaa kaupankäyntiä välttäen. Jokainen tekemämme sijoituspäätös on huolellisen harkinnan lopputulos.

Tuloksellisuus

Tärkein mittari sijoitustoiminnan tuloksen osalta on varoille saatu tuotto. Tuottoa ei kuitenkaan tarkastella sijoitusriskeistä irrallaan,vaan asiakkaan riskiprofiilia ja sijoitushorisonttia noudattaen. Asiakkaan sijoitussalkulle saavutetun tuoton ja sen vaihtelun eli riskin suhdetta seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan asiakkaalle.

Varallisuuden karttumista edistää myös sijoitustoiminnasta aiheutuvien kulujen minimoiminen. Säästöjä aikaansaadaan esimerkiksi neuvottelemalla välitys- ja säilytyskustannukset asiakkaiden puolesta mahdollisimman edullisiksi.

Toiminnan tulosta analysoitaessa tärkeää on myös asiakkaan tyytyväisyys. Jokaisella asiakkaalla on yksilölliset tarpeet ja tavoitteet varainhoidolleen, ja nämä Tresor pyrkii huomioimaan niin sijoitustoiminnassa kuin raportoinnissakin.