Varainhallinta Tresor Oy

Yksilöllisyyttä ja Pitkäjänteisyyttä

Tietoa Asiakkaalle

Mitä Sijoittajan on hyvä tietää sijoittamisen riskeistä

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Osake- ja korkomarkkinoiden vaihtelun vuoksi ei sijoitukselle välttämättä kerry tuottoa ja pääomankin voi menettää. Sijoituskohteesta riippuen riski voi olla hyvin pieni tai huomattavan suuri. Korkomarkkinoilla riski on lähtökohtaisesti matalampi kuin osakemarkkinoilla, mutta täysin riskitöntä sijoituskohdetta ei ole olemassa. Sijoittajana sinun on hyvä olla tietoinen sijoituskohteesi riskitasosta ja myös tunnistaa oma riskinsietokykysi.

Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä eli suuri tuotto-odotus merkitsee isoa riskiä ja päinvastoin. Niinpä sijoitusten hajauttaminen on lähes ainoa keino vähentää riskiä, mutta samalla se pienentää tuotto-odotusta.

Osakesijoittamisen riskit

Yksittäisen osakkeen hinta, eli pörssikurssi, voi nousta tai laskea. Yleisellä tasolla tätä markkinariskiä mitataan kaikkien osakkeiden yhteenlasketun markkina-arvon muutoksena indeksissä, joka voi myös siis nousta tai laskea. Yksittäisen osakkeen hinta voi laskea jopa nollaan, mutta koska laajassa indeksissä on lukuisia noteerattuja osakkeita, näkyy tämä lasku indeksissä vain kyseisen osakkeen painoarvolla.

Korkosijoittamisen riskit

Korkosijoituksen arvo puolestaan riippuu korkotason muutoksesta. Korkojen noustessa korkoinstrumenttien – joukkolainojen sekä sijoitus- ja yritystodistusten – hinta laskee, ja päinvastoin. Korkosijoitusten riskitaso on yleensä matalampi kuin osakesijoitusten, mutta tuotto-odotus on vastaavasti pienempi kuin osakesijoitusten.

Yksittäisten lainojen riskimittarina käytetään luottoluokitusta. Siitä vastaavat kansainväliset luottoluokittajat. Näistä tunnetuimmat ovat amerikkalaiset Standard & Poors ja Moody’s. Luottoluokitukset jaetaan karkeasti neljään tasoon A, B, C ja D (=default eli konkurssi). Pienimmät riskit ovat A-luokassa, ja mitä alemmas luokituksessa mennään, sitä velkaantuneempia yritykset keskimäärin ovat. Kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole lainoilleen luokitusta lainkaan, joten niiden riski/tuotto -suhde on arvioitava yrityskohtaisesti.

Sekä osake- että korkosijoittamiseen liittyy myös likviditeettiriski, jota voi hallita sijoittamalla pörssissä noteerattuihin tai noteerausta hakeviin kohteisiin.

Riskien hajauttaminen

Sijoitusten riskien mittaus perustuu tuottotason vaihtelun mittaamiseen. Kyseessä on sijoituksen arvon tilastollinen vaihtelu, josta käytetään nimitystä volatiliteetti. Volatiliteetti ilmoitetaan prosentteina ja se tarkoittaa sijoituksen hinnan vaihtelua keskiarvon molemmin puolin. Mitä korkeampi lukuarvo on, sitä suuremmasta hintavaihtelusta ja riskistä on kyse.

Keskeinen periaate sijoittamisessa on si­joitustoimin­nasta aiheutuvien riskien hajauttami­nen. Osakesijoittamisen riskiä voi hajauttaa maantieteellisesti tai eri toimialojen kesken. Korkosijoitusten riskiä voi hajauttaa sijoittamalla eri pituisiin korkosijoituksiin. Lisäksi riskiä voi hajauttaa sijoittamalla eri valtioiden ja yritysten tai pankkien korkopapereihin. Kaikkea sijoittamisen riskiä voi hajauttaa myös ajallisesti.

Mitä Sijoittajan on hyvä tietää markkinoista

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin tuorein päivitys MiFID II astui voimaan 1.1.2018.Tämä, samoin kuin jo aikaisempi MiFID -sääntely, asettaa kaikille sijoituspalveluja tarjoaville tahoille lukuisia vaatimuksia sijoittajansuojan varmistamiseksi:

1. Sijoituspalvelua koskevat yleiset tiedot – palvelun sisältö, rahoitusvälineiden ominaisuudet ja riskit, asiakasvarojen säilytys ja toimeksiantoja koskevat toimintaperiaatteet – tulee olla asiakkaan saatavilla.

Varainhallinta Tresor Oy ylläpitää ja päivittää näitä tietoja nettisivullaan www.tresor.fi

2. Palvelun ja mahdollisten sijoitustuotteiden kulut ja kustannukset tulee saattaa läpinäkyviksi ja raportoida asiakkaille.
Varainhallinta Tresor Oy raportoi kaikki sijoitustoiminnan kulut ja kustannukset asiakkaalleen lähetettävässä kuukausiraportissa.
Tämän lisäksi kulut ja kustannukset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä asiakkaan online -raportissa.
Oman varainhoitopalvelun hinnoittelun Tresor erittelee asiakkaalleen neljännesvuosittain lähetettävässä laskussa.

Vuosittain lähetettävässä raportissa eritellään myös kolmansille osapuolille maksetut vuotuiset välityspalkkiot.

3. Asiakasraportoinnin läpinäkyvyys

Varainhallinta Tresorin asiakas- ja salkkukohtainen online -raportointi sisältää päivittäin viimeisimmät tieto salkun sisällöstä, tuoton ja riskin kehityksestä, myös vertailuindeksin osalta, millä tahansa valitulla ajanjaksolla. Online -raportista löytyvät kaikki salkussa tapahtuvat toimenpiteet, ostot ja myynnit, erääntymiset ja osingonmaksut, mutta myös kaikki salkusta perityt kulut ja kustannukset.

4. Eturistiriidat ja asiakasvarojen säilytys
Varainhallinta Tresor ei toimi tuotekehittelyssä valmistajana eikä jakelijana, ei myöskään välittäjänä eikä säilytysyhteisönä. Toiminta on täysin riippumatonta kolmansiin osapuoliin nähden.
Asiakasvarat säilytetään talletussuojan piiriin kuuluvan valtakunnallisen pankin asiakasvaratileillä.

5. Sijoitusneuvonta
Varainhallinta Tresor ei harjoita sijoitusneuvontaa.

6. Palkkionpalautukset
Varainhallinta Tresor ei ole vastaanottanut palkkionpalautuksia kolmansilta osapuolilta, joten tältä osin ei muutostarvetta toimintatapaamme.

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet

Varainhallinta Tresor Oy noudattaa omaisuudenhoidossa seuraavia toimintaperiaatteita saavuttaakseen asiakkaidensa kannalta parhaan mahdollisen tuloksen välittäessään rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja ammattimaisten ja ei-ammattimaisten asiakkaiden lukuun:

Asiakkaan Tresorille antamat erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa jäljempänä esitettäviin toimintaperiaatteisiin. Asiakkaan antamien erityisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää Tresoria toteuttamasta toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä. Asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Tresor huomioi seuraavia asioita välittäessään toimeksiantoja toteutettavaksi arvopaperinvälittäjille:

 • todennäköinen toteutushinta ja toimeksiannosta aiheutuvat muut kulut
 • liiketoimen toteuttamisen ja selvityksen todennäköisyys
 • vastapuolen tarjoamat analyysipalvelut
 • toimeksiannon toteutumisen nopeus
 • toimeksiannon koko ja luonne
 • muut seikat, jotka Tresor katsoo toimeksiannon välittämisen kannalta olennaisiksi.

  Kokonaisarvioinnin perusteena olevien seikkojen tärkeysjärjestys voi vaihdella
  asiakkaan, toimeksiannon tai rahoitusvälineen ja toteuttamispaikan ominaispiirteiden
  mukaan. Kokonaiskustannuksen sijaan merkittävä tekijä voi olla rahoitusvälineen heikko likvidiys.

Ei-ammattimaisen asiakkaan osalta ensisijainen kriteeri on kokonaiskustannus. Kokonaiskustannuksella tarkoitetaan rahoitusvälineen hintaa plus toimeksiannon toteuttamiseen liittyvät kustannukset.

Tresor välittää asiakkaidensa toimeksiantoja arvopaperivälittäjille toteutettavaksi niiden valitsemilla järjestäytyneillä tai monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla tai arvopaperivälittäjän omaan lukuun toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden mukaisesti. Lista Tresorin välittäjistä on pyynnöstä saatavissa.

Tresor on varmistanut, että käytetyillä välittäjillä on toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet ja että niissä mainitut kaupankäyntipaikat vastaavat Tresorin näkemystä siitä, missä asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos saavutetaan.

Tresor arvioi käyttämiensä arvopaperivälittäjien toimeksiantojen toteuttamista koskevien periaatteiden ja toimeksiantojen toteuttamisjärjestelyjen asianmukaisuutta vuosittain. Arviointi tehdään myös silloin, kun tapahtuu olennainen muutos, joka vaikuttaa arvopaperivälittäjän kykyyn toteuttaa vastaisuudessa asiakkaiden toimeksiannot toimintaperiaatteiden mukaisilla kaupankäyntipaikoilla niin, että saavutetaan asiakkaiden kannalta säännönmukaisesti paras mahdollinen tulos.

Tresorin välittämät toimeksiannot voivat koskea osakkeita, johdannaisia ja rahasto-osuuksia, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäynti-järjestelmässä tai joukkovelkakirjalainoja, sijoitustodistuksia ja muita rahamarkkinainstrumentteja tai OTC-johdannaisia tai muita rahoitusvälineitä. Rahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot Tresor toimittaa suoraan tai kolmannen osapuolen kautta rahastoyhtiölle tai rahastoa hoitavalle sijoitusyritykselle.

Tresor voi yhdistää asiakkaan toimeksiannon toisen asiakkaan toimeksiannon kanssa tai jakaa sen osiin, mikäli yhdistäminen ei ole kokonaisuus arvioiden asiakkaan kannalta epäedullista. Tresor ei voi olla toimeksiannon vastapuoli. Tresor välittää toimeksiannot viipymättä välittäjilleen toteutettavaksi.

Tresor voi tilapäisesti poiketa näistä toimintaperiaatteista markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöiden takia. Häiriötilanteessa Tresor toteuttaa kohtuulliset toimet, jotka johtavat asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Tresor perii muusta kuin salkun sijoitustoimintaan, kaupankäyntiin, raportointiin tai muuhun varsinaiseen salkunhoitoon liittyvistä palveluista toimenpidekohtaisen toimistomaksun, jonka suuruus on enintään 2 000 euroa.